MAPV

Aplikace počítačového vidění

Základní fyzikální principy využitelné v počítačovém vidění

 

Fyzikální vlastnosti se projeví:Optika

Dělení je možné například:

světlo
světlo hodnotíme v těchto bodech
- zdroj - parametry vysílaného světla (výkon, vlnová délka, ..., směr ...), zobrazovací zařízení - (výkon směrovost, kvalita barev, jasu ....) - svítivost
- cesta - šíření prostředím - světelný tok
- dopad - reakce s objekty a další šíření (směr, ztráty, odraz, lom ...) - osvětleníjas/intenzitaRadiometrie

k měření energie záření se používá radiometrFotometrie

expozimetr – slouží ke stanovení parametrů pro pořízení kvalitních snímků na základě použitého materiálu a nastavených parametrů


barva (frekvence)
HW a barvaBarevná teplotaObr. Diagram chromatičnosti bez „ořezání“ (HDTV a CIE - jiné postavení bodů R,G,B,W a zobrazované plochy - trojúhelník) -

srovnání s http://cs.wikipedia.org/wiki/CIEpolarizace

Obr. Princip 3D – nahoře lineární polarizace, dole polarizace kruhováfiltry

 interferencedifrakcemožnost nasvícení scény (ne)

Lambertův vyzařovací zákon

směrové světlo – nasvěcuje plochy, vrhá stíny, nesymetrické osvětlení (odrazy) na přivrácených a odvrácených hranách, „prasátka“ na hranách, málo citlivé na změnu polohy (kromě hran)

boční (tečné) světlo – zvýrazňuje povrchové nerovnosti, obtížné „ideální tečné“ nastavení, citlivé na změnu vzájemné polohy světlo – objekt, stíny

difuzní světlo – odstraňuje nerovnosti povrhu (rovnoměrné nasvícení necitlivé na směr povrchu), málo citlivé na změnu předlohy, velká plocha zdroje světla,

přímé světlo (od kamery) – málo stínů, zpětné odrazy, rovnoměrné osvětlení, stejná optická dráha pro nasvícení i detekci, spojení s optikou (kamerou) ztěžuje manipulaci

difuzní z daného směru (od kamery) – kombinace minulých, odstraňuje odrazy do kamery, zmenšuje stíny, nižší intenzita světla,

strukturované světlo (vzor-pattern) – pomoc při detekci periodických objektů, nebo objektů bez ostrých jasových přechodů, při jednoduchém vzoru malá přesnost (nebo pomalé díky opakování posunu vzoru), při složitém vzoru se ztrácí „originální“ pohled, špatné na neodrazných plochách (černá …), kvalitní detekce, nutnost kalibrace

polarizované světlo – může zvýraznit nebo potlačit určité odrazy (např. na hranách). Pohlcuje světlo (50%)

zadní světlo – světlo za objektem, ostré kontury, je-li světlo difuzní – pozvolný průběh na hraně, snadná detekce objektu – vhodné pro hrany, nevhodné pro povrchy (siluety), vhodné též pro transparentní materiály

vnitřní odrazy – světlo svítí do (opticky vodivého) objektu a produkuje odrazy na nerovnostech, vysoký kontrast (především na vadách – zlomy …), slabý kontrast samotného objektu

 Další přístroje (ne)Osvětlení

Požadavky – reprodukovatelnost (ve všech parametrech), neměnnost v prostoru a čase, co nejvýhodnější vlastnosti z hlediska řešeného problému, možnost použití kde je potřeba (transport), možnost použití nasvícení vzorem

fluorescenceGeometrická optikaOdraz a lomOdraz
zrcadlaMá-li být odraz kvalitní, je pokovená přední a ne zadní strana zrcadla – tato vrstva je citlivá na otěr – protiotěrová vrstva

Pokud má sloužit odražené světlo k měření, měla by před odrazem být použita kruhová polarizace – (aby nedošlo k polarizaci polarizovaného světla - v nejhorším případě k vymizení)typy odrazůDifuzní odraz je „ideální“, pokud respektuje lambertův zákon odrazu - Id=kd. Id . cos ν . Intenzita odraženého světla v daném směru závisí na intenzitě dopadajícího světla. kd je koeficient množství odraženého světla (0-1), a v je úhel odrazu světelného paprsku. Pokud se na takovou plochu díváme pod úhlem, potom nezávisle na úhlu vypadá stejně jasná (pod úhlem se plocha sklopí o cos a je na ní tedy stejně energie). Lambertovské vyzařování se požaduje o zobrazovačů (monitory).LomZobrazování a zobrazovací soustavyČočky

fresnelovy čočky

ohyby paprsků na plošných površích čočky jsou nahrazeny difrakcí na sérií drobných soustředných „proužků/drážek“. Každý z proužků způsobuje individuálně ohyb (difrakci) světla. Výhodou jsou malé ztráty plynoucí z malé tloušťky čočky. Mají ovšem horší kvalitu zobrazení, vyšší zkreslení (zvláště pro nižší hustotu). „Širokoúhlé“ čočky na zadních sklech automobilů, v obchodech ...zobrazovací rovnice, zvětšenízobrazovací rovnice

                                               

s – vzdálenost objektu od hlavní roviny optického systému

s’ – vzdálenost vytvořeného obrazu objektu

f – ohnisková vzdálenost optického systému

x – vzdálenost objektu od ohniska na objektové straně

x’ – vzdálenost obrazu od ohniska na obrazové straně

Zvětšení

mezi objektem a jeho obrazem lze vyjádřit

                                                      

y – velikost objektu

y’ – velikost obrazu

Zobrazovací rovnici lze zjednodušeně psát

c se nazývá zobrazovací konstantaZávislost  vzdálenosti obrazové roviny na vzdálenosti objektu a Zvětšení zobrazovaného objektuhloubka ostrosti

pro průmětný kroužek průměru k je

, .

D je průměr výstupní pupily (je dán průmětem nejužšího místa do výstupu,  (světelnost objektivu, clonové číslo) udává vliv clony na hloubku ostrosti. Hloubka ostrosti je větší pro větší vzdálenost od kamery (x), větší pro menší ohniskové vzdálenosti (f), větší pro menší průměr clony (d), větší pro větší krok detektoru, pixel (k).Objektivyclonaprůchod světla

pupila, aprertura – vstupní a výstupní označuje prostor  před/za čočkou takový, že nejužší místo objektivu promítneme vně (obraz otvorové clonky)

numerická apertura – udává množství kužele světla přijatého nebo emitovaného přes objektiv/čočku

clonová čísla – f/d, f/#. Udává světelnost objektivu. Je vyznačována pro dvojnásobky světla (kruh s dvojnásobnou plochou=√2 krát). cca od 1.4, pro telecentry F6 až F25

clonové číslo

hloubka ostrosti

ostření“

fix focus – posunem, výběrem zobrazovací roviny, paprsky z nekonečna se protínají v ohnisku, paprsky z bližší vzdálenosti se posunují dále od ohniska (čím dál rychleji)

změna polohy čoček – změna optické soustavy

rozostření – psf – možnost korekce, ve frekvenční oblasti, „variace“ na gaussovu křivku

telecentr – dlouhé ohniskové vzdálenosti

zoom – změna zvětšení pomocí změny optických vlastností – pozice čočky. někdy nutno současně se zoomem doostřovat

 

telecentrické zobrazenívady optikydalší parametry objektivu - uchycení

C/CS mount - udává vzdálenost zadní plochy objektivu od čipu (průmětné roviny)

F-mount – bajonet (Nikon)výpočet objektivu

návrh scény

vlastnost, vstup, výstup, hw kalibrace

FOV – (pro obě osy) dána velikostí objektu

velikost čipu – citlivost (mm/pixel)

objektiv pro daný formát čipu (např. 1/2“) nebo větší

pracovní vzdálenost – vzdálenost objekt kamera

volíme f nejbližší nižší

hloubka ostrosti (má vliv na světelnost objektivu)

rozlišení (kontrast) – kvalita objektivu, jak velký prvek objektu bude viditelný, jak bude obraz rozmazán

zda se jedná o finitní nebo infinitní zobrazení

přiblížení“ pomocí mezikroužků

typ objektivu – např. vykorigování chromatických vad, koma …

kontrast, citlivost

hodnocení kvality zobrazovacích soustav

schopnost oddělit tmavé a světlé oblasti na obraze [%]

Modulation Transfer Function (v závislosti na cykly/mm, jinak též kontrast nebo modulace) udává jak kvalitně čočka přenese detaily objektu do zobrazovací roviny. Je to schopnost přenášet kontrast na určitém rozlišení z objektu na detektor. Zahrnuje tedy do jednoho grafu kontrast a rozlišení.

Objektem jsou pro testy plně promodulované černo-bílé pruhy (kontrast 100%). Difrakcí je způsoben rozptyl světla a tím „rozplyznutí“ průběhu. Čočka pro vyšší frekvenci hůře přenáší kontrast předlohy = kontrast se snižuje.

MTF vyjadřuje kontrast snímku vztažený na kontrast objektu (předlohy). Je tedy od 0 (šedá na šedé) do 1 (bílá na černé). 

MTF by se mělo provádět pro každou část obrazu (pixel) a pro každou vlnovou délku. Udává se pro osu a monochromatické světlo dané vlnové délky.

kalibrační vzory – proužky

aliasing – pixel sám o sobě je sumačním filtrem – odstranění vyšších frekvencí. Pro odstranění aliasingu „stačí“ horší optika (rozmaže vyšší frekvence) nebo antialiasing filtry

Poslední změna 2015-11-25